NYHETSBREV – HÖSTEN 2015


Regionala cancercentrum har ny hemsida

Den 31 augusti lanserade RCC en ny webbplats. Det är inte bara utseendet som är annorlunda. Bakom fasaden finns även en helt ny struktur och modern teknik. Den nya webbplatsen ska framförallt underlätta för vårdens professioner att hitta och använda de tjänster och kunskapsstöd RCC kan erbjuda.

Besök RCC Syds nya webbplats


Internationella lymfomdagen

Den 15 september var det den internationella lymfomdagen. Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom, berättar om forskning och nya vårdprogram.

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 60 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Behandlingen av lymfom är en av framgångssagorna inom cancerområdet, och för de flesta former av lymfom kan vi idag erbjuda effektiva behandlingar som ofta kan bota sjukdomen eller ge en lång period med symptomfrihet, i kombination med hög livskvalitet.

Läs hela artikeln.


Diagnostiskt centrum
- från projekt till skarp drift

Diagnostiskt centrum på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nu avslutat som projekt och övergår i Region Skånes drift, som ett av tre framtida Diagnostiska Centra i Skåne. Diagnostiskt centrum på CSK har sedan starten 1 oktober 2012 tagit emot 507 remisser. Cirka 400 patienter har utretts och 290 patienter, varav 62 med cancerdiagnos, har kunnat inkluderas i den vetenskapliga uppföljningsstudien. Studien leds av Centrum för primärvårdsforskning i Region Skåne. De 62 cancerpatienter som diagnosticerats vid Diagnostiskt centrum på CSK kommer att jämföras med 120 matchade kontrollpatienter från nordvästra Skåne. Insamling av data för dessa kontrollpatienter pågår. RCC kommer fortsatt att vara engagerat i arbetet med uppföljningen.

Läs mer om Diagnostiskt centrum, CSK


Kvalitetsregister förbättrar cancervården

Under kvalitetsregisterdagarna i Lund visades flera exempel på att kvalitetsregistren kan rädda liv och höja kvalitén inom cancervården. Arrangörer var Regionalt cancercentrum syd i samarbete med Registercentrum Syd.

Björn Ohlsson är chef för Registercentrum Syd och patientprocessledare för kolorektalcancer vid Regionalt cancercentrum syd.

– Att arbeta med kvalitetsregister är nödvändigt för att förbättra och effektivisera cancervården. Det handlar om allt från behandlingsresultat som överlevnad och hälsoekonomi till patientens livskvalité och upplevelse av vård och väntetider.

Följ patientens väg

Patientprocessen kan beskrivas som patientens ”resa” från första symptom eller vårdkontakt tills vårdens resurser inte längre behövs. Mellan vårdkontakterna ställs patienten inför väntetider på röntgen, provsvar, läkarbesök med mera och upplever ofta såväl otrygghet som bristande kontinuitet i vårdkedjan. Det är en utmaning för vården att komma åt var, när och hur det brister i kedjan.

– Kvalitetsregistren behövs för att kunna monitorera patientprocesserna. Och välfungerande patientprocesser är i sin tur den viktigaste förutsättningen för att nå de nationella målen för utveckling av cancervården, säger Björn Ohlsson.


Läs hela artikeln


Ny rapport om kvalitetsdata i cancervården

Du vet väl att RCC Syd ger ut kvalitetsdatarapporter regelbundet?

Ta del av den senaste rapporten, som fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och deltagande över tiden samt funktionaliteten trattdiagram med fördjupning kring tolkning av data i dessa, här.


Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen

Läs mer och ta del av rapporten här.


Ny handlingsplan för klinisk
forskning och innovation

RCC Syd verkar för att främja den kliniska cancerforskningen och arbetar efter en handlingsplan. I den nya handlingsplanen läggs ett tydligare fokus på innovation.

RCC Syd förhåller sig till innovation ur ett brett perspektiv där innovation definieras som en ny idé som kan relatera till en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, teknologi mm. Innovativa projekt skall vara originella och skall kunna vinna insteg i samhället (på en marknad eller i hälso-och sjukvård/uppföljning). I handlingsplanen framgår bland annat i vilka innovationsprojekt RCC Syd medverkar. 


Ta del av handlingsplanen här.


Senaste nytt om nationella satsningen Varje dag räknas, kortare väntetider i cancervården

De fem första vårdförloppen införs just nu runt om i Sverige, så även i Södra sjukvårdsregionen.

De aktuella fem första pilotförloppen är huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer, AML samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Varje landsting/region har beslutat att införa detta nya arbetssätt och arbetar aktivt med att få till stånd det som krävs för att göra det möjligt.

Under 2016 planeras ytterligare 10 – 13 vårdförlopp införas där lungcancer, cancer utan känd primärtumör (CUP), lymfom, bröstcancer samt tjock-och ändtarmscancer planeras införas tidig start av 2016. Därefter kommer bukspottkörtelcancer, cancer i galla och gallvägar, levercancer, cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom, hjärntumörer, malignt melanom, myelom samt äggstockscancer införas under senare del av 2016.

Samtliga vårdförlopp bygger på innehållet i de nationella vårdprogrammen och arbetas fram av utvidgade vårdprogramgrupper inkluderat representanter från primärvård, patologi, patientföreträdare etc.

De fem kommande vårdförloppen med start tidig 2016 är ute på remiss för synpunkter, deadline för inkommande svar var den 20 september. Därefter korrigeras innehåll och fastställs inför implementering. För mer info se hemsidan. Även de fem vårdförloppen som utsågs som pilot har kunnat lämnas remissvar på. Dessa uppdateras först efter årsskiftet.

Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Samtliga Landsting/regioner skall senast den 1 november 2015 redovisa arbetet enligt handlingsplanerna till Socialdepartementet. I denna rapport skall klargöras hur de redan utlämnade medlen använts samt vilka aktiviteter som utförts. Detta som ett led att kunna tilldelas nya medel från regeringen och satsningen. För att ta del av redan inlämnade handlingsplaner se hemsidan.

PREM – patient reported experience measures. RCC och SKL arbetar under 2015 fram enkät för mätning av patienternas upplevelse av utredning via standardiserat vårdförlopp. Både de patienter som får en diagnos men även de som inte får en diagnos kommer få möjlighet att besvara enkäten. Enkäten kommer att administreras enligt samma struktur och rutiner som nationella patientenkäten. Validerat enkätinstrument planeras finnas klart 1 november för pilottest med start av utskick från landsting/regioner tidigast januari 2016. Resultat ska kunna börja presenteras mars/april 2016. Enkäten ska öka transparensen till landstingens/regionernas resultat och analyser. Resultatjämförelser såväl inom som mellan landsting/regioner kommer bli möjliga.

Uppföljning. Socialstyrelsen kommer utvärdera den nationella satsningen via olika metoder som riktas mot både patienter, verksamhet, samt medarbetare. För vidare info se socialstyrelsens hemsida.

Mätning och redovisning av vårdförloppen – via de vårdadministrativa systemen. KVÅ-koder fastställda av socialstyrelsen finns och kommer finnas för varje vårdförlopp allt eftersom de blir fler. Vägledningar för kodning finns på hemsidan. Landstingen förbereder just nu automatiserad överföring av data till SKLs databas. Tillgänglighetsnätverket inom varje landsting/region är involverade i framtagning av rutiner. Den nationella databasen kommer vara klar att ta emot data under hösten 2015. Redovisning av data kommer finnas bland annat på cancercentrum.se.


Nytt nationellt vårdprogram
huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Vårdprogrammet är uppdelat i en allmän och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid huvud- och halscancer. I den tumörspecifika delen återges mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp.


Till vårdprogrammet för huvud- och halscancer


Nationellt vårdprogram för
neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) är det första vårdprogrammet i sitt slag i Sverige. Det omfattar inte hela NET-området utan är begränsat till gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer. Det nya vårdprogrammet utgör en grund för ett planerat nationellt kvalitetsregister, som ska säkerställa aktuella data och möjliggöra förbättringsarbete och kliniska studier inom området.


Vårdprogrammet nås här


Klicka här för att se filmen

Film om sjukskrivning vid cancersjukdom

Nu finns en film om sjukskrivning vid cancersjukdom som kan vara till hjälp för dig som sjukskrivande läkare. Klicka på bilden.


Stefans stuga – ett naturnära boende för cancerdrabbade familjer

Intill Snötorget i Lindvallen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat och liftnära boende, med avsikt att bli en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.

Vi tar fortfarande emot anmälningar för vistelse på Stefans stuga vintersäsongen 2015/16.


Läs mer här
 


Kom ihåg!

15-16 oktober: Medicon Weekend, Under årets stora inspirationsmöte inom life science möts vården, företagarna, forskarna och beslutsfattarna under två dagar.

Läs mer och anmäl dig här.

5 november: En dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten.

Läs mer och anmäl dig här.

13 november: Informationsträff och kick-off för Standardiserade Vårdförlopp.

Läs mer och anmäl dig här.

2 december: Processarbete i cancervården – sammanfattning 2015 och planering inför 2016.

Läs mer och anmäl dig här


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här