Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 4 maj 2015

Kommunuppföljningen – jämför kommunernas arbete för delaktighet

Den 20 maj, presenterade Myndigheten för delaktighet sin kommunuppföljning där du kan se hur landets kommuner arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, fysisk tillgänglighet, transport, arbetsmarknad samt kultur och idrott. Kommunuppföljningen bygger på enkätsvar från kommunerna och ger en samlad bild av vad som görs och fungerar bra på kommunal nivå idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Du kan jämföra olika typer av kommuner, till exempel storstäder, glesbygdskommuner och tätbefolkade regioner. Du kan välja att jämföra kommuner inom en viss region och med samtliga kommuner. Verktyget är lätt att använda och du kan skapa rapporter som överskådligt beskriver kommuners resultat.

Kommunuppföljningen hittar du här:


Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken

Den 13 maj, presenterade Myndigheten för delaktighet en samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015 där myndigheten följer upp utvecklingen inom 12 politikområden. Resultaten i rapporten bygger på statistik och redovisningar, som består av allmänt tillgängliga uppgifter, särskilda redovisningar från myndigheter och Myndigheten för delaktighets egna datainsamlingar.

Rapporten innehåller stora mängder resultat och analyser uppdelat på politikområdena arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015 kan kostnadsfritt beställas eller laddas ned i en PDF-fil via länken:

http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/samlad-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken

_____________________________________________________________

Försäkringskassan kraftsamlar för att göra vardagen enklare

Försäkringskassan kraftsamlar för att göra vardagen enklare och tryggare för den som har en funktionsnedsättning. I Mora, Borlänge, Karlskoga, Karlstad, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Örebro erbjuds nu den som har en funktionsnedsättning en kontaktperson som samordnar ersättningar och stöd från Försäkringskassan.

Läs mer:
http://www.forsakringskassan.se/press

___________________________________________________________


Anslagna medel för bilstöd 2015 slut i oktober

Försäkringskassan beräknar att anslagna medel för bilstöd 2015 kommer ta slut i oktober om riksdagen inte tilldelar ytterligare medel till bilstödet. Tar anslagna medel slut måste Försäkringskassan stoppa utbetalningen av bilstöd i väntan på nya medel för nästa budgetår. Det påverkar förstås de kunder som ansöker om och beviljas bilstöd.

Budgetanslaget för bilstöd 2015 är på 267 000 000 kronor. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 328 000 000 kronor, vilket är 61 000 000 kronor högre än anslaget belopp och tilldelade medel. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 61 000 000 kronor.

Även om anslaget sannolikt är förbrukat innan årsskiftet kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning.

I samband med ett beviljat beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att pengarna kan ta slut i förväg. Kunden ombeds att kontakta sin handläggare för att försäkra sig om att det finns pengar kvar innan han eller hon ingår avtal om köp eller anpassning av bil.

www.forsakringskassan.se under funktionsnedsättning- bilstöd kommer det finnas information om anslagsförbrukningen som uppdateras varje månad.

___________________________________________________________

Försäkringskassan måste sluta med
oetiskt spioneri

Handikappförbunden har publicerat ett öppet brev till Försäkringskassan i Dagens Samhälle, angående det så kallade Hässleholmsförsöket:

Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i ett öppet brev till Försäkringskassan.

Läs artikel i Dagens Samhälle här:

______________________________________________________

Helikopterturné ska minska skallskador bland unga

Den 4 - 5 maj landade hjärnforskare och neurokirurger från Karolinska Universitetssjukhuset med ambulanshelikopter för att föreläsa för sammanlagt 9 000 elever på nio olika gymnasier och grundskolor i Stockholms län. Budskapet var att ett slag kan räcka för att åstadkomma en bestående hjärnskada. 

Föreläsningsturnén är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Scandinavian AirAmbulance och Personskadeförbundet RTP. En av huvudpunkterna är att även lindriga skallskador kan ge besvärliga långsiktiga men.

Läs pressmeddelande från Personskadeförbundet RTP:

Se inslaget från SVT här:

_____________________________________________________

Stor grupp arbetslösa bortglömda sedan 1980

Handikappförbunden har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle om det arbetsmarknadspolitiska läget för personer med funktionsnedsättning.

Arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken har en blind fläck. För två av tre grupper med hög arbetslöshet och särskilt utsatt läge på arbetsmarknaden görs stora och riktade insatser, men den tredje gruppen - personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning – har helt glömts bort. Inga avgörande reformer har genomförts sedan lönebidraget infördes 1980. Nu måste det till en ändring.

Läs debattartikeln här:

_____________________________________________________________

"Jag tror att man är rädd som annonsör"

Icke-vita, äldre och personer med funktionsnedsättning. Här är de som inte får ta plats i svensk reklam.
När personer med funktionsnedsättning syns i reklam är det för att representera funktionsnedsättning – eller så blir det en ”freakshow”. Det menar Pelle Kölhed, ordförande i Personskadeförbundet RTP, vars medlemmar har nack-, ryggmärgs-, hjärn- och polioskador.

Läs artikel från Dagens Media här:

______________________________________________________

En miljard för utveckling av samordning och tillgänglighet i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.
- Ytterst handlar det om att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälso- och sjukvård, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här: 

____________________________________________________________

Åtta yrkeshögskoleutbildningar med
möjlighet till utökat stöd 

Det finns nu åtta yrkeshögskoleutbildningar att söka där man har möjlighet att få utökat stöd i sina studier. På dessa utbildningar finns ett pedagogiskt stöd på plats redan när man börjar utbildningen.

Läs faktablad från Myndigheten för yrkeshögskolan här:

_____________________________________________________

Framtiden för LSS avgörs först efter valet 2018

Det kan dröja åtskilliga år innan LSS-lagstiftningen ses över, eftersom den nya planerade utredningen troligen inte startar förrän nästa år.
- Vi vill helst ha färdiga förslag före valet i september 2018, säger Guy Lööv, sakkunnig på socialdepartementet, i en intervju för webbsajten Assistanskoll.

Läs artikel från Assistanskoll här:

______________________________________________________

Hjultorget 2016 börjar ta form

Nu är det ungefär ett år kvar tills hjälpmedelsmässan Hjultorget 2016 intar Kistamässan den 24 - 25 maj. Arbetsgruppen för Hjultorget har redan kommit igång med planeringen och vi kommer med jämna mellanrum berätta om vad som sker och hur arbetet fortskrider.

Seminarieprogrammet för mässan kommer att utarbetas tillsammans med Rehab Station Stockholm och Spinalis som kommer att ha sin årliga inspirationsdag på Hjultorget. Dessa seminarier är kostnadsfria och vänder sig både till personer som har en funktionsnedsättning och till professionen.

Vi samarbetar även med Kistamässan som kommer att anordna ett trespårigt seminarieprogram om IT i vården. Dessa seminarier riktar sig i första hand till professionen/förskrivare.

I år kommer vi att satsa lite extra på barn och ungdom. Vi har inlett ett samarbete med Stockholm Stad & Träffstugan och planerar för en egen barnhörna på Hjultorget med olika aktiviteter.

Vi vill också lyfta upp kognitiva hjälpmedel, som till exempel skolhjälpmedel. Tips på nyheter inom detta område tar vi tacksamt emot! Eventuellt kan vi ordna en egen hörna även för detta.

Självfallet är Hjultorgets bärande tema fortfarande hjälpmedel, bilanpassning och bostadsanpassning.

Även detta år kommer vi ha ett aktivitetstorg där olika idrottare visar upp sina grenar. Svenska curlingförbundet gör eventuellt en favorit i repris. Vi planerar även att ha aktiviteter med mini- och bordtennis samt flera andra spännande inslag.

______________________________________________________

Nya hemsidan läggs nu ut

I månadsskiftet maj/juni lanseras Personskadeförbundet RTPs nya hemsida www.rtp.se. Den är gjord i Word Press och är responsiv, det vill säga den går att läsa oavsett om man använder sig av dator, läsplatta eller mobil. Observera att sidan är under uppbyggnad och informationen på sidan är inte komplett. Vi kommer kontinuerligt att arbeta vidare med utveckling och förbättring av hemsidan. Den nya sidan är öppen för alla och kräver alltså inget lösenord.

Lokalföreningarnas hemsidor är dock i detta första skede oförändrade och de fungerar som tidigare. I höst kommer vi att ta fram en tidplan för hur de succesivt ska göras om. Vi vill gärna få in synpunkter på sidan för att senare kunna göra en utvärdering. Vi tar tacksamt emot synpunkter på: info@rtp.se

_____________________________________________________________

Beställ rastplatskartan för 2015

Nu kan du kostnadsfritt beställa den nya rastplatskartan för 2015. Skicka din beställning till info@rtp.se eller ring 08-629 27 80.

______________________________________________________

Anmäl dig till Rivkraft!

Rivkraft som är Myndigheten för delaktighets åsiktspanel söker nu fler deltagare för att få in kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Alla som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år kan vara med i undersökningspanelen.

Deltagarnas åsikter och erfarenheter används när vi gör vår årliga undersökning kallad Hur är läget. Hur är läget följer utvecklingen av funktionshinderspolitiken för att se att den går åt rätt håll.

Målet är att fler ska vara fullt delaktiga i samhället!

Läs mer om Rivkraft och anmäl dig här:

_____________________________________________________________

Påminnelse – sänd in årsmöteshandlingarna

Det är fortfarande några lokalföreningar och distrikt som inte skickat in sina årsmöteshandlingar; protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Enligt stadgarna ska handlingarna vara förbundskansliet tillhanda senast en månad efter årsmötet.

För de lokalföreningar som skickat in kompletta årsmöteshandlingar senast 15 maj kommer lokalföreningarnas andel av medlemsavgiften att betalas ut i maj månad. De föreningar som skickar in sina handlingar efter detta datum får sina pengar först i oktober i samband med den fyllnadsutbetalning som görs då.


Vi vill också påminna om att det är viktigt att vi får in blanketten med namn- och kontaktuppgifter på funktionärer i lokalföreningar och distrikt. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så vi kan göra utskick och hänvisa till rätt personer.

Har ni frågor kontakta Agneta Lundin, 08-6292781,
e-post: agneta.lundin@rtp.se

____________________________________________________________

Sök medel att förverkliga dina idéer med

Har du några bra idéer på verksamhet eller projekt som du skulle vilja genomföra? Tillsammans med din förening kan du söka medel för detta. Många fonder och stiftelser öppnar sin ansökningsperiod till hösten och vill gärna ha in flera ansökning. Var kreativt, skriv och förverkliga just din idé!

Om du har frågor eller behöver hjälp på vägen är du välkommen att kontakta Jennie Ignberg Eriksson på förbundskansliet.
E-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se Telefon  08-629 27 94.

____________________________________________________________

Beställ material till RTP-dagen den 23 september

Beställningsblanketter för material till RTP-dagen den 23 september har skickats ut till föreningarna denna vecka. För att kunna planera upplagan på materialet så behöver vi ha in beställningarna senast den 25 augusti.

Materialet kommer att bestå av foldrar, A3-affischer samt reflexer med vår
logotype på.

Vill ni diskutera idéer för genomförande av RTP-dagen kontakta
Jennie Ignberg Eriksson. Tel: 08-629 27 94, E-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se


 

 

 

I det här numret.

Kommunuppföljningen

Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken

Försäkringskassan kraftsamlar för att göra vardagen enklare

Anslagna medel för bilstöd 2015 slut i oktober

Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Helikopterturné ska minska skallskador bland unga

Stor grupp arbetslösa bortglömda sedan 1980

"Jag tror att man är rädd som annonsör"

En miljard för utveckling av samordning och tillgänglighet i vården

Åtta yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd

Framtiden för LSS avgörs först efter valet 2018

Hjultorget 2016 börjar ta form

Nya hemsidan läggs nu ut

Beställ rastplatskartan för 2015

Anmäl dig till Rivkraft!

Påminnelse – sänd in årsmöteshandlingarna

Sök medel att förverkliga dina
idéer med

Beställ material till RTP-dagen den 23 september

 

   

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...